Rekisteri- ja tietosuoja seloste

Tällä sivulla saat tietoa esimerkiksi siitä, miten säilytämme ja käsittelemme asiakkaidemme tietoja! 


Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi: Mukanas

Yhteystiedot:
Oulaistenkatu 24, 86300 Oulainen

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Eeva Aittakumpu, Mukanas
Oulaistenkatu 24
86300 Oulainen
045 78755321
info@mukanas.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Yrityksen tietosuojavastaavana toimii Eeva Aittakumpu, yllä yhteystiedot.

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin kerätään tiedot asiakkaista ja mahdollisesti esimerkiksi heidän lähiomaisista.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Rekisteriä ylläpidetään solmitun asiakassuhteen perusteella tai niissä tapauksissa, kun ollaan mahdollisesti solmimassa asiakassuhdetta.
  • Jos messuilla kerätään esimerkiksi asiakasrekisteriä, sen käyttötarkoituksena on esimerkiksi yrityksen palvelujen markkinointi esimerkiksi sähköisesti.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero


Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista ja mahdollisesti muita tärkeitä, palveluun vaikuttavia tietoja asiakkaista. Myös lähiomaiset voivat olla kirjattuna rekisteriin, jos asiakas näin haluaa.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@mukanas.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tai hänen lähiomaiseltaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Asiakkaan tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa ja varalta vielä 3 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Tietosuojaseloste


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Koti- ja hoivapalvelut Mukanas on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä tiedon hankinnassa ja käsittelyssä, tietokannan ylläpidossa, tietojen luovuttamisessa sekä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Tietosuojaseloste (Privacy policy)

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen seloste. Päivitetty 15.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä Koti ja hoivapalvelut Mukanas Y-tunnus: 3004538-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Eeva Aittakumpu p. 0458039556

 3. Rekisterin nimi Koti- ja hoivapalvelut Mukanas asiakasrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: tietoja käsitellään yrityksen palvelujen myyntiin, toimittamiseen ja kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisterissä olevat asiakkaat ovat asiakkaita, ex-asiakkaita, yhteistyökumppaneita, potentiaalisia asiakkaita ja kaikkien edellä mainittujen yhteyshenkilöitä. Rekisteriin talletetaan: 

- Asiakkaan perustiedot

 - Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

 - Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot; 

- Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteri tiedot saadaan yhtiön asiakastietojärjestelmästä, rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustamalta taholta, yleisesti saatavilla olevista julkisista internetlähteistä tai kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista. Yrityksen omasta toiminnasta kertyvästä tiedosta talletetaan tiedot, joilla on vaikutusta rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseen. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Yrityksen tarpeellisuusvaatimus huomioiden sekä viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Yrityksen yhteistyökumppaneille kampanjoiden toteuttamiseksi tai tutkimustoiminnan suorittamiseksi. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: henkilökohtaisen tiedon huolellinen käsittely on Koti- ja hoivapalvelut Mukanas:ille keskeisen tärkeää. Kun keräämme, käsittelemme ja käytämme tietoa, noudatamme lain määräyksiä. Koko yrityksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin yritystietoihin, mukaan lukien rekisterissä olevat tiedot.

 Manuaalinen aineisto: Manuaalisen aineiston määrä pyritään ohjeistuksella pitämään minimissä. Tietoja säilytetään yrittäjän lukitussa kaapissa.

 Sähköinen aineisto: Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsyä on rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella.

 10. Henkilötietojen säilytys: tiedot säilytetään niin kauan, kuin rekisterinpitäjällä on sopimussuhde tai muu yhteistyösuhde voimassa asiakkaan/yhteistyökumppanin kanssa.

 11. Tietojen tarkastusoikeus ja virheen korjaaminen: rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja yrityksen rekisterissä. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Rekisteröidyn omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, mikäli poistamiselle ei ole estettä. Pyynnöt on esitettävä kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjälle.